วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เรียงความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

    เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
    
       เศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้โดยการรู้จักเพียงพอรู้จักประหยัดอดออมและอีกอย่างหนึ่งคือรู้จักพอเศรษฐกิจพอเพียงคือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเช่นการรีไซเคิ้ลนำของที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิ้ลใหม่การปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองเหลือกินก็นำไปขายได้ใช้เงินหนึ่งส่วนสามเก็บอดออมไว้ใช้เวลาจำเป็นและเอาไว้ให้ลูกหลานและอีกอย่างด้านความรู้หนังสือที่เราไม่ใช้แล้วก็ควรเอาไปบริจาคเพื่อให้คนที่ด้อยโอกาสได้ใช้หาความรู้เป็นการทำบุญไปอีกอย่างหนึ่ง
      
       เศรษฐกิจพอเพียงถือว่าเป็นร่างฐานของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักพอประมาณ   ซื่อสัตย์ มีภูมิคุ้มกันในตัวแค่นี้ชีวิตเราก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น